Binnenkort gaat er iets veranderen. Producten die een gevaarlijk mengsel bevatten, krijgen een Unique Formula Indentifier, afgekort UFI code. En producten moeten worden ingedeeld naar het beoogde gebruik, het European Product Categorisation System, afgekort EuPCS. Deze verplichting komt voort uit verordening (EU 2017/542), als wijziging op CLP, Annex VIII (EU 1272, 2008).

De UFI code is een alfanumerieke code bestaande uit 16 tekens. Deze code moet verplicht worden afgedrukt op het etiket. De UFI code wordt gegenereerd vanuit het BTW nummer en een (zelf te kiezen) numeriek formuleringsnummer.

De UFI code en de EuPCS worden stapsgewijs ingevoerd. De data van inwerkingtreding op een rijtje:
– Mengsels voor consumentengebruik –> 1 januari 2021
– Mengsels voor beroepsmatig gebruik –> 1 januari 2021
– Mengsels voor industrieel gebruik –> 1 januari 2024

De overgangstermijn loopt af op 1 januari 2025. Vanaf dat tijdstip moeten alle op de markt zijnde producten die gevaarlijke mengsels bevatten voorzien zijn van een UFI code en genotificeerd zijn bij een antigifcentrum.

Met behulp van de UFI code kan een antigifcentrum sneller en accurater handelen in geval van een gemelde vergiftiging. Daarom is ook notificatie volgens een vastgesteld format verplicht met ingang van bovenstaande data. Bekijk deze animatie even voor een volledig overzicht.

De verantwoordelijkheid voor de notificatie bij een antigifcentrum ligt bij importeurs en downstreamgebruikers die mengsels op de markt brengen welke ingedeeld zijn als gevaarlijk voor de gezondheid of die fysische risico’s met zicht meebrengen. De notificatie moet worden gedaan via het door de EU vastgestelde format: het PCN-format (Poison Centres Notification).

De ExESS software van LISAM systems is hierop reeds aangepast. ExESS kan de UFI code op eenvoudige wijze genereren, wijzigingen bijhouden en een gestandaardiseerd format aanmaken om de notificatie bij een antigifcentrum te versimpelen.

Zie voor meer informatie: ExESS-PCN module

LISAM ExESS Cosmetics